نمایشگاه اپتیک اصفهان

هشتمین جشنواره علمی _ تخصصی نقش جهان از تاریخ 15 الی 18 اذر ماه با حضور بیش از چهل شرکت داخلی در شهر اصفهان برگزار میگردد.

نشانی: اصفهان _ خیابان جی _ تالار شهروند

دستـه بندی:System.Data.Entity.DynamicProxies.PostsCategories_85BE465E6E712D71A19002B22C65275482219BFD063251EB07907E8AEA187260

تاریـخ خبـر:4 آذر 2017

هشتمین جشنواره علمی _ تخصصی نقش جهان از تاریخ 15 الی 18 اذر ماه با حضور بیش از چهل شرکت داخلی در شهر اصفهان برگزار میگردد.

نشانی: اصفهان _ خیابان جی _ تالار شهروند
اخبار مرتبط