مواردی که شامل گارانتی نمیشود


برخورد اجسام سخت و نوک تیز با سطح عدسی
کشیده شدن بر روی سطوح زبر
قراردادن در محیط با حرارت زیاد(ایجاد ترک های ناشی از حرارت)