نکات ضروری برای نگهداری از عدسی عینک


برای تمیز کردن عدسی از دستمال و اسپری مخصوص آن استفاده نمایید.
لطفا از قراردادن عدسی در محیط گرم و داغ جدا خودداری فرمایید.(داشبورد اتومبیل)
لطفا از تماس عدسی با مواد شیمیایی (اسیدی،قیلیایی)خودداری نمایید.

دستـه بندی:System.Data.Entity.DynamicProxies.PostsCategories_85BE465E6E712D71A19002B22C65275482219BFD063251EB07907E8AEA187260

تاریـخ خبـر:14 مهر 2017


برای تمیز کردن عدسی از دستمال و اسپری مخصوص آن استفاده نمایید.
لطفا از قراردادن عدسی در محیط گرم و داغ جدا خودداری فرمایید.(داشبورد اتومبیل)
لطفا از تماس عدسی با مواد شیمیایی (اسیدی،قیلیایی)خودداری نمایید.
مقالات مرتبط