سفارشات نسخه ای

این سفارش برای یک جفت سفارش می باشد و برای سفرشات بیشتر ثبت جدید باید صورت گیرد.

background div

سفارش نسخه ای MGM Lens

نام مشتری
تلفن
ایمیل

CYL
SPH
R
L

ADD
AXIS
R
L

PRISM
DIA
R
L

PD
جهت پریزم
R
L

توضیحات