سفارشات نسخه ای

این سفارش برای یک جفت سفارش می باشد و برای سفارشات بیشتر، ثبت جدید باید صورت گیرد.

با یکبار ثبت نام و تکمیل اطلاعات، دیگر نیازی به وارد کردن اطلاعات اولیه برای هر درخواست نخواهید داشت.

MGM LENS

مرکز تخصصی سفارشات نسخه ای

  • بخش SPH

  • بخش CYL

  • بخش AXIS

  • بخش ADD

  • بخش DIA

  • بخش PRISM

  • بخش جهت پریزم

  • بخش PD