مواردی که شامل گارانتی نمیشود

 برخورد اجسام سخت و نوک تیز با سطح عدسی
 کشیده شدن بر روی سطوح زبر
 قراردادن در محیط با حرارت زیاد(ایجاد ترک های ناشی از حرارت)